Regulamin konferencji

§ 1
OBJAŚNIENIA

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) Edycji konferencji– należy przez to rozumieć zbiór konferencji realizowany w danym cyklu szkoleniowym w różnych miastach;
b) Konferencji – należy przez to rozumieć wydarzenie odbywające się w określonym terminie i miejscu, podczas którego Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość spotkań z przedstawicielami z branży związanej z edukacją, a także poznania ofert produktów i usług Wystawców, a Wystawcom – możliwość utworzenia swoich stoisk, przedstawienia prezentacji i prelekcji eksperckiej, a także zaprezentowania Uczestnikom własnych produktów i usług;
c) Organizatorze – należy przez to rozumieć Polski Instytut Rozwoju Rynku Michał Lebizon, al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa, NIP: 7842274115;
d) PIRR – należy przez to rozumieć Polski Instytut Rozwoju Rynku;
e) Uczestniku – należy przez to rozumieć albo podmiot zgłoszony do udziału w Konferencji i reprezentowany na niej przez wskazanego przedstawiciela (pracownika, reprezentanta), albo osobę fizyczną zgłoszoną do udziału w Konferencji;
f) Wystawcy/Prelegencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną będącą specjalistą w obszarze omawianej branży, prezentującą podczas konferencji wiedzę ekspercką, bądź przedsiębiorcę reprezentowanego przez wskazanego przedstawiciela, prezentującego podczas Konferencji ofertę produktów i usług skierowaną do Uczestników.

 

§ 2
CEL REGULAMINU

1. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie praw i obowiązków Organizatora, Wystawców i  Uczestników w związku z organizacją oraz udziałem w Konferencji.

2. Regulamin jest umieszczony do wglądu pod adresem: pirr/ffm/regulamin

3. Uczestnictwo w Konferencji wiąże się z akceptacją postanowień Regulaminu.

 

§ 3
CEL KONFERENCJI

Celem Konferencji jest:

1. Zapewnienie uczestnikom konferencji dostępu do aktualnej, pełnej i preferencyjnej oferty Wystawców, skorzystania z wiedzy eksperckiej i dostępu do aktualnej informacji związanej z wiedzą, produktami lub usługami prezentowanymi przez Wystawców;

2. Omówienie zagadnień prawnych wskazanych w programie konferencji;

3. Umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy Uczestnikami i Wystawcami reprezentującymi zbliżone branże.

 

§ 4
KRYTERIA UDZIAŁU

1. Edycja konferencji dedykowana jest dla podmiotów z branży związanej z zarządzaniem nieruchomościami, w tym do: przedstawicieli właścicieli i zarządców nieruchomości, dyrektorów ds. zarządzania nieruchomościami, dyrektorów technicznych i administracyjnych, facility oraz property managerów, administratorów nieruchomości, deweloperów, a także dla osób pełnoletnich związanych z ww. branżą.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji Uczestników niebędących osobami fizycznymi jest przynależność Uczestnika do branży opisanej w  4 us. 1.

 

§ 5
 REJESTARCJA i WARUNKI UDZIAŁU

1. Udział w Konferencji:
a) dla Uczestników spełniających kryteria uczestnictwa jest bezpłatny;
b) dla Uczestników niespełniających kryteriów uczestnictwa udział jest płatny 500 zł netto, pod warunkiem dostępności miejsc

2. Warunki udziału Wystawcy w Konferencji reguluje odrębna umowa.

3. Organizator umożliwia zgłoszenia udziału w konferencjach poprzez dwie drogi przekazania zgłoszenia:
a) poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora pod adresem: http://pirr.pl/ffm/rejestracja/
b) poprzez nadesłanie zgłoszenia e-mailowego na adres info@pirr.pl

4. W przypadku przesłania zgłoszenia e-mailowego Uczestnik, poza podaniem danych obejmujących dane reprezentowanego podmiotu pozwalających na dokonanie zgłoszenia, powinien dodać w wiadomości mailowej klauzulę o brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu udziału w konferencji przez Polski Instytut Rozwoju Rynku Michał Lebizon (NIP: 7842274115, REGON: 301252941), al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922), dla celów związanych z realizacją tej i następnych konferencji organizowanych przez Polski Instytut Rozwoju Rynku”. Dane podane są dobrowolnie, oraz są niezbędne do realizacji celów z paragrafu 3.

5. W przypadku zgłoszenia e-mailowego Uczestnik, może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie prezentacji konferencyjnych, pełnych ofert handlowych, usług, bonusów i rabatów przez Wystawców konferencji. Jeżeli uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie w/w materiałów, powinien poza klauzulą wymienioną w punkcie 4, dodać w wiadomości klauzulę o brzmieniu: „Wyrażam również zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Polski Instytut Rozwoju Rynku, zgodnie z regulaminem konferencji, dla celów marketingowych, m.in. poznania oferty handlowej podmiotów uczestniczących w konferencjach, w szczególności przekazanej drogą elektroniczną”. Podanie tej klauzuli nie jest obowiązkowe, nie jest niezbędne do realizacji celów z paragrafu 3, a dane podane są dobrowolnie.

6. Osoba zgłaszająca zobowiązuje się do podania w zgłoszeniu prawdziwych danych Uczestnika pod rygorem odrzucenia zgłoszenia.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji udziału w konferencji Uczestnika bez podania przyczyny.

8. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia od Uczestnika wpisuje go na listę Uczestników, pod warunkiem spełnienia kryteriów uczestnictwa.

9. Organizator mailowo w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzi fakt rejestracji udziału w Konferencji Uczestnika.

10. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w Konferencji, a nie wezmą udziału i nie odwołają swojego zgłoszenia, zostaną obciążeni kosztami manipulacyjnymi w wysokości 150 zł netto.

 

§ 6
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

Do obowiązków Organizatora należy:

1. przekazanie informacji o czasie i miejscu Konferencji Uczestnikom, Prelegentom oraz Wystawcom;

2. informowanie Uczestników oraz Wystawców o sprawach bieżących związanych z organizacją Konferencji;

3. zapewnienie dostępu do informacji i oferty przekazywanej przez Wystawców;

4. zapewnienie materiałów konferencyjnych.

 

§ 7
ZASTRZEŻENIA

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu, miejsca i programu Konferencji. Organizator nie jest odpowiedzialny za zdarzenia bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, od niego niezależnych, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań Organizatora wynikających z Regulaminu, a których Organizator nie mógł przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.

2. Zarówno Uczestnik, jak i Wystawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich szkód powstałych w trakcie trwania Konferencji oraz po jej zakończeniu z przyczyn leżących po jego stronie.

3. Organizator nie jest odpowiedzialny za podanie przez osobę zgłaszającą nieprawdziwych danych, w tym za błędy celowe i omyłki pisarskie.

 

§ 8
DANE OSOBOWOWE

1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Organizator – Polski Instytut Rozwoju Rynku Michał Lebizon, al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa, nr NIP: 7842274115, REGON: 301252941. Dane będą przetwarzane dla celów realizacji tej i następnych konferencji organizowanych przez PIRR. Dane uczestników, którzy wyrazili zgodę na poznanie oferty handlowej podmiotów uczestniczących w konferencjach, w szczególności przekazanej drogą elektroniczną, zostaną powierzone Wystawcom konferencji i służyć będą do przekazania prezentacji konferencyjnych, pełnych ofert handlowych, usług, prezentacji, bonusów i rabatów przez Wystawców.

2. Uczestnik konferencji nie ma obowiązku wyrażania zgody na powierzenie swoich danych Wystawcom konferencji, a podane dane i wyrażona zgoda są dobrowolne.

3. Uczestnik oraz Wystawca mają prawo wglądu do podanych przez siebie danych oraz prawo do żądania ich poprawienia lub usunięcia.

 

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych postanowienia te nie byłyby wiążące.