Regulamin konferencji

§ 1
OBJAŚNIENIA

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) Edycji konferencji– należy przez to rozumieć zbiór konferencji realizowany w danym cyklu szkoleniowym w różnych miastach;
b) Konferencji – należy przez to rozumieć wydarzenie odbywające się w określonym terminie i miejscu, podczas którego Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość spotkań z przedstawicielami z branży związanej z edukacją, a także poznania ofert produktów i usług Wystawców, a Wystawcom – możliwość utworzenia swoich stoisk, przedstawienia prezentacji i prelekcji eksperckiej, a także zaprezentowania Uczestnikom własnych produktów i usług;
c) Organizatorze – należy przez to rozumieć Polski Instytut Rozwoju Rynku Michał Lebizon, al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa, NIP: 7842274115;
d) PIRR – należy przez to rozumieć Polski Instytut Rozwoju Rynku;
e) Uczestniku – należy przez to rozumieć albo podmiot zgłoszony do udziału w Konferencji i reprezentowany na niej przez wskazanego przedstawiciela (pracownika, reprezentanta), albo osobę fizyczną zgłoszoną do udziału w Konferencji;
f) Wystawcy/Prelegencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną będącą specjalistą w obszarze omawianej branży, prezentującą podczas konferencji wiedzę ekspercką, bądź przedsiębiorcę reprezentowanego przez wskazanego przedstawiciela, prezentującego podczas Konferencji ofertę produktów i usług skierowaną do Uczestników.

 

§ 2
CEL REGULAMINU

1. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie praw i obowiązków Organizatora, Wystawców i  Uczestników w związku z organizacją oraz udziałem w Konferencji.

2. Regulamin jest umieszczony do wglądu pod adresem: pirr/ffm/regulamin

3. Uczestnictwo w Konferencji wiąże się z akceptacją postanowień Regulaminu.

 

§ 3
CEL KONFERENCJI

Celem Konferencji jest:

1. Zapewnienie uczestnikom konferencji dostępu do aktualnej, pełnej i preferencyjnej oferty Wystawców, skorzystania z wiedzy eksperckiej i dostępu do aktualnej informacji związanej z wiedzą, produktami lub usługami prezentowanymi przez Wystawców;

2. Omówienie zagadnień prawnych wskazanych w programie konferencji;

3. Umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy Uczestnikami i Wystawcami reprezentującymi zbliżone branże.

 

§ 4
KRYTERIA UDZIAŁU

1. Edycja konferencji dedykowana jest dla podmiotów z branży związanej z zarządzaniem nieruchomościami, w tym do: przedstawicieli właścicieli i zarządców nieruchomości, dyrektorów ds. zarządzania nieruchomościami, dyrektorów technicznych i administracyjnych, facility oraz property managerów, administratorów nieruchomości, deweloperów, a także dla osób pełnoletnich związanych z ww. branżą.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji Uczestników niebędących osobami fizycznymi jest przynależność Uczestnika do branży opisanej w  4 us. 1.

 

§ 5
 REJESTARCJA i WARUNKI UDZIAŁU

1. Udział w Konferencji:
a) dla Uczestników spełniających kryteria uczestnictwa jest bezpłatny;
b) dla Uczestników niespełniających kryteriów uczestnictwa udział jest płatny 500 zł netto, pod warunkiem dostępności miejsc

2. Warunki udziału Wystawcy w Konferencji reguluje odrębna umowa.

3. Organizator umożliwia zgłoszenia udziału w konferencjach poprzez dwie drogi przekazania zgłoszenia:
a) poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora pod adresem: http://pirr.pl/ffm/rejestracja/
b) poprzez nadesłanie zgłoszenia e-mailowego na adres info@pirr.pl

4. W przypadku przesłania zgłoszenia e-mailowego Uczestnik, poza podaniem danych obejmujących dane reprezentowanego podmiotu pozwalających na dokonanie zgłoszenia, powinien dodać w wiadomości mailowej klauzulę o brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu udziału w konferencji przez Polski Instytut Rozwoju Rynku Michał Lebizon (NIP: 7842274115, REGON: 301252941), al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922), dla celów związanych z realizacją tej i następnych konferencji organizowanych przez Polski Instytut Rozwoju Rynku”. Dane podane są dobrowolnie, oraz są niezbędne do realizacji celów z paragrafu 3.

5. W przypadku zgłoszenia e-mailowego Uczestnik, może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie prezentacji konferencyjnych, pełnych ofert handlowych, usług, bonusów i rabatów przez Wystawców konferencji. Jeżeli uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie w/w materiałów, powinien poza klauzulą wymienioną w punkcie 4, dodać w wiadomości klauzulę o brzmieniu: „Wyrażam również zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Polski Instytut Rozwoju Rynku, zgodnie z regulaminem konferencji, dla celów marketingowych, m.in. poznania oferty handlowej podmiotów uczestniczących w konferencjach, w szczególności przekazanej drogą elektroniczną”. Podanie tej klauzuli nie jest obowiązkowe, nie jest niezbędne do realizacji celów z paragrafu 3, a dane podane są dobrowolnie.

6. Osoba zgłaszająca zobowiązuje się do podania w zgłoszeniu prawdziwych danych Uczestnika pod rygorem odrzucenia zgłoszenia.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji udziału w konferencji Uczestnika bez podania przyczyny.

8. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia od Uczestnika wpisuje go na listę Uczestników, pod warunkiem spełnienia kryteriów uczestnictwa.

9. Organizator mailowo w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzi fakt rejestracji udziału w Konferencji Uczestnika.

10. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w Konferencji, a nie wezmą udziału i nie odwołają swojego zgłoszenia, zostaną obciążeni kosztami manipulacyjnymi w wysokości 150 zł netto.

 

§ 6
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

Do obowiązków Organizatora należy:

1. przekazanie informacji o czasie i miejscu Konferencji Uczestnikom, Prelegentom oraz Wystawcom;

2. informowanie Uczestników oraz Wystawców o sprawach bieżących związanych z organizacją Konferencji;

3. zapewnienie dostępu do informacji i oferty przekazywanej przez Wystawców;

4. zapewnienie materiałów konferencyjnych.

 

§ 7
ZASTRZEŻENIA

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu, miejsca i programu Konferencji. Organizator nie jest odpowiedzialny za zdarzenia bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, od niego niezależnych, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań Organizatora wynikających z Regulaminu, a których Organizator nie mógł przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.

2. Zarówno Uczestnik, jak i Wystawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich szkód powstałych w trakcie trwania Konferencji oraz po jej zakończeniu z przyczyn leżących po jego stronie.

3. Organizator nie jest odpowiedzialny za podanie przez osobę zgłaszającą nieprawdziwych danych, w tym za błędy celowe i omyłki pisarskie.

 

§ 8
DANE OSOBOWOWE

1. Dane będą przetwarzane  tylko i wyłącznie dla celów realizacji tej i następnych konferencji organizowanych przez PIRR.

2. Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 -administratorem danych osobowych Uczestników konferencji  jest Organizator- Polski Instytut Rozwoju Rynku Michał Lebizon, nr NIP: 7842274115, REGON: 301252941 Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa. Dane  osobowe uczestników konferencji przetwarzane będą w celach realizacji tej i następnych konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Odbiorcą danych osobowych uczestników konferencji będzie administrator. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat.  Uczestnicy konferencji których dane osobowe przetwarza Organizator mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięcie, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących ich, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji konferencji.

4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

 

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych postanowienia te nie byłyby wiążące.