Regulamin konferencji

§ 1
OBJAŚNIENIA

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Edycji konferencji – należy przez to rozumieć zbiór konferencji realizowany w danym cyklu szkoleniowym w różnych miastach;
b) Konferencji – należy przez to rozumieć wydarzenie odbywające się w określonym terminie i miejscu, podczas którego Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość spotkań z przedstawicielami z branży związanej z zarządzaniem nieruchomościami, a także poznania ofert produktów i usług Wystawców, a Wystawcom – możliwość utworzenia swoich stoisk, przedstawienia prezentacji i prelekcji eksperckiej, a także zaprezentowania Uczestnikom własnych produktów i usług;
c) Organizatorze – należy przez to rozumieć Polski Instytut Rozwoju Rynku Michał Lebizon, al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa, NIP: 7842274115;
d) PIRR – należy przez to rozumieć Polski Instytut Rozwoju Rynku;
e) Uczestniku – należy przez to rozumieć albo podmiot zgłoszony do udziału w Konferencji i reprezentowany na niej przez wskazanego przedstawiciela (pracownika, reprezentanta), albo osobę fizyczną zgłoszoną do udziału w Konferencji;
f) Wystawcy/Prelegencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną będącą specjalistą w obszarze omawianej branży, prezentującą podczas konferencji wiedzę ekspercką, bądź przedsiębiorcę reprezentowanego przez wskazanego przedstawiciela, prezentującego podczas Konferencji ofertę produktów i usług skierowaną do Uczestników.

 

§ 2
CEL REGULAMINU

1. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie praw i obowiązków Organizatora, Wystawców i  Uczestników w związku z organizacją oraz udziałem w Konferencji.
2. Regulamin jest umieszczony do wglądu pod adresem: www.pirr/szn/regulamin
3. Uczestnictwo w Konferencji wiąże się z akceptacją postanowień Regulaminu.

 

§3
CEL KONFERENCJI

Celem Konferencji jest:
1. Zapewnienie uczestnikom konferencji dostępu do aktualnej, pełnej i preferencyjnej oferty Wystawców, skorzystania z wiedzy eksperckiej i dostępu do aktualnej informacji związanej z wiedzą, produktami lub usługami prezentowanymi przez Wystawców;
2. Omówienie zagadnień prawnych wskazanych w programie konferencji;
3. Umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy Uczestnikami i Wystawcami reprezentującymi zbliżone branże.

§ 4
KRYTERIA UDZIAŁU

1. Edycja konferencji dedykowana jest dla podmiotów z branży związanej z zarządzaniem nieruchomościami, w tym do: zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz jednostek organizacyjnych gminy zarządzających nieruchomościami komunalnymi, a także dla osób pełnoletnich związanych z ww. branżą.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji Uczestników niebędących osobami fizycznymi jest przynależność Uczestnika do branży opisanej w § 4 us. 1.

 

§ 5
REJESTARCJA i WARUNKI UDZIAŁU

1. Udział w Konferencji:
a) dla Uczestników spełniających kryteria uczestnictwa jest bezpłatny;
b) dla Uczestników niespełniających kryteriów uczestnictwa udział jest płatny 500 zł netto, pod warunkiem dostępności miejsc
2. Warunki udziału Wystawcy w Konferencji reguluje odrębna umowa.
3. Organizator umożliwia zgłoszenia udziału w konferencjach poprzez dwie drogi przekazania zgłoszenia:
a) poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora pod adresem: http://pirr.pl/szn/rejestracja/
b) poprzez nadesłanie zgłoszenia e-mailowego na adres info@pirr.pl
4. W przypadku przesłania zgłoszenia e-mailowego Uczestnik, poza podaniem danych obejmujących dane reprezentowanego podmiotu pozwalających na dokonanie zgłoszenia, powinien dodać w wiadomości mailowej klauzulę o brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z rejestracją i udziałem w konferencji. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji przez Polski Instytut Rozwoju Rynku (NIP: 7842274115, REGON: 301252941), Al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa, dla celów związanych z realizacją konferencji organizowanej przez Polski Instytut Rozwoju Rynku. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów z paragrafu 3.”
5. Osoba zgłaszająca zobowiązuje się do podania w zgłoszeniu prawdziwych danych Uczestnika pod rygorem odrzucenia zgłoszenia.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji udziału w konferencji Uczestnika bez podania przyczyny.
7. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia od Uczestnika wpisuje go na listę Uczestników, pod warunkiem spełnienia kryteriów uczestnictwa.
8. Organizator mailowo w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia potwierdzi fakt rejestracji udziału w Konferencji Uczestnika.
9. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w Konferencji, a nie wezmą udziału i nie odwołają swojego zgłoszenia, zostaną obciążeni kosztami manipulacyjnymi w wysokości 150 zł netto.

 

§ 6
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

Do obowiązków Organizatora należy:
1. przekazanie informacji o czasie, miejscu i programie Konferencji Uczestnikom, Prelegentom oraz Wystawcom;
2. informowanie Uczestników oraz Wystawców o sprawach bieżących związanych z organizacją Konferencji;
3. zapewnienie dostępu do informacji i oferty przekazywanej przez Wystawców;
4. zapewnienie materiałów konferencyjnych.

 

§7
ZASTRZEŻENIA

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu, miejsca i programu Konferencji. Organizator nie jest odpowiedzialny za zdarzenia bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, od niego niezależnych, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań Organizatora wynikających z Regulaminu, a których Organizator nie mógł przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.
2. Zarówno Uczestnik, jak i Wystawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich szkód powstałych w trakcie trwania Konferencji oraz po jej zakończeniu z przyczyn leżących po jego stronie.
3. Organizator nie jest odpowiedzialny za podanie przez osobę zgłaszającą nieprawdziwych danych, w tym za błędy celowe i omyłki pisarskie.

 

§8
DANE OSOBOWOWE

1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Organizator – Polski Instytut Rozwoju Rynku, al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa, nr NIP: 7842274115, REGON: 301252941. Dane będą przetwarzane dla celów realizacji tej i następnych konferencji organizowanych przez PIRR.
2. Uczestnik oraz Wystawca mają prawo wglądu do podanych przez siebie danych oraz prawo do żądania ich poprawienia lub usunięcia.

 

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych postanowienia te nie byłyby wiążące.