9.00 - 16.20

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające zarządzanie nieruchomościami.    

 • Energia elektryczna dla mieszkalnictwa.
 • Fotowoltaika w budownictwie wielorodzinnym.
 • Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 • Przejście z nieefektywnych źródeł zasilania na ciepło z m.s.c. oraz doposażenie w moduł c.w.u.
 • Media w obiektach mieszkalnych, biurowych i handlowo-usługowych.
 • Nowoczesny system do głosowania dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
 • Docieplanie budynków.
 • Nowoczesne rozwiązania dla konstrukcji podłóg i nawierzchni betonowych.
 • Innowacyjne powłoki dachowe.
 • Nowoczesne systemy zarządzania serwisami  i montażami urządzeń pomiarowych.
 • Innowacyjne rozwiązania w instalacjach grzewczych.
 • Systemy pojemników podziemnych i półpodziemnych.
 • Ubezpieczenia w zarządzaniu nieruchomościami.

II Panel.  Podejmowanie uchwał oraz zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych

 1. Podejmowanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • przesłanki formalne podjęcia uchwały
 • przesłanki materialne podjęcia uchwały

2. Zaskarżanie uchwał we wspólnotach mieszkaniowych.

 • powództwo o uchylenie uchwały
 • powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały

3. Zaskarżanie uchwał organów spółdzielni.

 • uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni
 • uchwały rady nadzorczej oraz zarządu spółdzielni