Regulamin szkolenia online

§1. OBJAŚNIENIA

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) Szkoleniu– należy przez to rozumieć pojedyncze wydarzenie, realizowane w formule on-line (webinar) za pomocą platformy internetowej.

b) Organizatorze– należy przez to rozumieć Polski Instytut Rozwoju Rynku NIP: 7842274115, REGON 301252941, z siedzibą w Warszawie 04-028, Aleja Stanów Zjednoczonych 53.
c) PIRR– należy przez to rozumieć Polski Instytut Rozwoju Rynku;
d) Uczestniku – należy przez to rozumieć albo podmiot zgłoszony do udziału w szkoleniu i  reprezentowany na nim przez wskazanego przedstawiciela (specjalistę, pracownika, reprezentanta), albo osobę fizyczną zgłoszoną i przyjętą do udziału w szkoleniu;
e)  Prelegencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną będącą specjalistą w obszarze omawianej tematyki,  prezentującą podczas szkolenia wiedzę ekspercką i zagadnienia merytoryczne.

§2. CEL REGULAMINU

1. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie praw i obowiązków Organizatora i Uczestników szkolenia w związku z organizacją, oraz udziałem w szkoleniu.
2. Regulamin jest umieszczony do pobrania oraz wglądu pod adresem: www.pirr.pl/regulamin_szkolenia_online
3. Uczestnictwo w szkoleniu wiąże się z koniecznością akceptacji postanowień Regulaminu.

§3. CEL SZKOLENIA

1. Zapewnienie Uczestnikom szkolenia dostępu do aktualnej wiedzy, prezentowanej przez Prelegenta, zgodnie z przedstawionym na stronie internetowej zakresem tematycznym.

2. Zapewnienie Uczestnikom materiałów szkoleniowych, które zostaną przesłane Uczestnikom drogą elektroniczną, w terminie do 7 dni roboczych po szkoleniu.

§ 4. REJESTRACJA UDZIAŁU

1. Organizator umożliwia zgłoszenie udziału w szkoleniu poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora, oraz dostępnego pod linkiem w zaproszeniu elektronicznym.
2. Osoba zgłaszająca swój udział w szkoleniu zobowiązuje się do podania w zgłoszeniu prawdziwych danych Uczestnika, pod rygorem karnym.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji udziału w szkoleniu bez podania przyczyny.
4. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia od Uczestnika wpisuje go na listę Uczestników, pod warunkiem spełnienia kryteriów uczestnictwa.
5. Organizator mailowo potwierdzi Uczestnikowi fakt rejestracji, lub fakt nieprzyjęcia do udziału w szkoleniu.

§ 5. PŁATNOŚCI I WARUNKI UDZIAŁU

1. Koszt udziału w szkoleniu jest podany na stronie internetowej szkolenia. Przesłanie zgłoszenia do udziału w szkoleniu jest akceptacją ceny szkolenia, warunków płatności oraz zobowiązaniem do zapłaty. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem (przez podmiot podany w zgłoszeniu) umowy.

2. Płatność nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy, na podstawie proformy lub faktury wystawionej po szkoleniu.

3. Warunki w przedmiocie udziału w szkoleniu obowiązują na czas określony, tj. na czas trwania szkolenia.

4. Organizator szkolenia zobowiązany jest niezwłocznie poinformować uczestników szkolenia o ewentualnych zmianach związanych z organizacją szkolenia (dotyczących w szczególności godzin szkolenia , daty, prelegenta, tematu szkolenia).

5. Organizatorowi przysługuje prawo do odwołania szkolenia przed wyznaczonym terminem szkolenia w przypadku. Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować uczestników szkolenia bez obowiązku podawania przyczyny.

6. W przypadku określonym w paragrafie 8, a także w przypadkach, gdy z winy Organizatora nie dojdzie do szkolenia, Organizator zobowiązany jest zwrócić uczestnikowi 100% wpłaconej przez niego ceny szkolenia.

7. Cena szkolenia zamieszczone podawana jest  w złotych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.

8. Organizator na stronie internetowej wydarzenia informuje uczestnika o wymaganiach technicznych, jakie są niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu: sprawne łącze internetowe, dostęp do przeglądarek internetowych oraz sprawny laptop z głośnikami lub słuchawkami.

9. Organizator w potwierdzeniu przyjęcia do udziału przekazuje uczestnikowi instrukcję dołączenia do szkolenia wraz z linkiem kierującym bezpośrednio do wydarzenia.

10. W przypadku gdy uczestnik zgłosił swój udział poprzez formularz rejestracyjny, a nie będzie mógł z własnej winy wziąć udziału w szkoleniu, jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty przewidzianej w przesłanym przez uczestnika formularzu zgłoszenia udziału.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne uczestnika lub niespełnienie warunków z pkt.1 uniemożliwiające mu udział w wydarzeniu, a także nie wyraża zobowiązania zwrotu środków za udział w szkoleniu, którego jakość techniczna była niska z powodu kłopotów technicznych leżących po stronie uczestnika. W wypadku problemów technicznych zgłoszonych organizatorowi podczas szkolenia online Organizator umożliwi odtworzenie nagrania szkolenia w innym terminie.

12. Uczestnikom, którzy zgłoszą swój udział ale wyrażą chęć do obejrzenia szkolenia w innym terminie, Organizator umożliwi odtworzenie pełnego szkolenia w dogodnym terminie.

 § 6. REZYGNACJA Z UDZIAŁU

1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału i odstąpić od obowiązku zapłaty za udział w szkoleniu, pod warunkiem przesłania rezygnacji w formie pisemnej (wiadomość e-mail). W przypadku gdy rezygnacja nastąpi na 4 dni (lub krócej) przed wyznaczonym terminem szkolenia Uczestnik zobowiązuje się do opłaty 100% wartości zamówienia.

2. W przypadku gdy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji z udziału w wyznaczonym w pkt.1 terminie, bądź nie weźmie udziału w szkoleniu z własnej winy, wówczas uczestnik zobowiązany jest do płatności 100% kwoty szkolenia.

§ 7. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

Do obowiązków Organizatora należy:
1. Przekazanie Uczestnikom informacji organizacyjnych, w tym o  czasie i programie szkolenia.

2.Realizacja szkolenia zgodnie z programem i zakresem tematycznym.
3. Przesłanie Uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych, po szkoleniu w terminie do 7 dni, po terminie szkolenia.

§ 8. ZASTRZEŻENIA

1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu, miejsca i programu szkolenia.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za zdarzenia, bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, od niego niezależnych, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań Organizatora wynikających z Regulaminu, a których Organizator nie mógł przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.

§ 9. DANE OSOBOWOWE

1. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Administratorem danych osobowych Uczestników jest Polski Instytut Rozwoju Rynku Michał Lebizon.
2. Dane osobowe przetwarzane będą, w zależności od zakresu udzielonej zgody:

  • w celach realizacji szkolenia;
  • w celach realizacji szkolenia i otrzymywania zaproszeń na kolejne wydarzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat.

4.Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

5. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji szkolenia. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych postanowienia te nie byłyby wiążące.