Regulamin konferencji online

§ 1

OBJAŚNIENIA

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) Konferencji– należy przez to rozumieć pojedyncze wydarzenie, realizowane w formule on-line (webinar) za pomocą platformy internetowej.

b) Organizatorze– należy przez to rozumieć Polski Instytut Rozwoju Rynku NIP: 7842274115, REGON 301252941, z siedzibą w Warszawie 04-028, Aleja Stanów Zjednoczonych 53.
d) PIRR– należy przez to rozumieć Polski Instytut Rozwoju Rynku;
d) Uczestniku – należy przez to rozumieć albo podmiot zgłoszony do udziału w Konferencji i reprezentowany na niej przez wskazanego przedstawiciela (specjalistę, pracownika, reprezentanta), albo osobę fizyczną zgłoszoną i przyjętą do udziału w Konferencji;
e)  Partnerze/Prelegencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną będącą specjalistą w obszarze omawianej branży, prezentującą podczas konferencji wiedzę ekspercką, bądź przedsiębiorcę reprezentowanego przez wskazanego przedstawiciela, prezentującego podczas Konferencji ofertę produktów i usług skierowaną do Uczestników bądź merytoryczne zagadnienia.

 §2

CEL REGULAMINU

1. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie praw i obowiązków Organizatora, Wystawców i Uczestników w związku z organizacją, oraz udziałem w Konferencji.

2. Regulamin jest umieszczony do pobrania oraz wglądu pod adresem: https://pirr.pl/szn/regulamin-online

3. Uczestnictwo w Konferencji wiąże się z koniecznością akceptacji postanowień Regulaminu.

 

§ 3

CEL KONFERENCJI

1. Zapewnienie wszystkim Uczestnikom konferencji dostępu do aktualnej, pełnej i preferencyjnej oferty Partnerów/Prelegentów, skorzystania z wiedzy eksperckiej oraz dostępu do aktualnej informacji związanej ze specjalistyczną wiedzą, lub usługami prezentowanymi przez Partnerów/Prelegentów;
2. Omówienie zagadnień prawnych oraz innych wskazanych w programie konferencji;

 

§ 4

KRYTERIA UDZIAŁU

1. Edycja konferencji dedykowana jest dla podmiotów z branży związanej z zarządzaniem nieruchomościami, w tym do:

  • Zarządców nieruchomości i administratorów;
  • Przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych;
  • Przedstawicieli firm zarządzających nieruchomościami;
  • Przedstawicieli towarzystw budownictwa społecznego oraz jednostek organizacyjnych gminy zarządzających nieruchomościami komunalnymi;
  • Deweloperów.

2. Warunkiem udziału w Konferencji jest przynależność Uczestnika do branży opisanej w § 4 ust.

§  5
REJESTRACJA i WARUNKI UDZIAŁU

1.Udział w Konferencji:
– dla Uczestników spełniających kryteria z paragrafu 4 udział jest bezpłatny;
– dla Uczestników niespełniających kryteriów uczestnictwa udział jest płatny – 1000 zł netto, pod warunkiem dostępności miejsc, o czym decyduje Organizator.
2. Warunki udziału w Konferencji dla Partnerów i Prelegentów reguluje odrębna umowa.
3. Organizator umożliwia zgłoszenia udziału w konferencjach poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora.
5. Osoba zgłaszająca swój udział zobowiązuje się do podania w zgłoszeniu prawdziwych danych Uczestnika, pod rygorem karnym.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji udziału w konferencji Uczestnika bez podania przyczyny.
7. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia od Uczestnika wpisuje go na listę Uczestników, pod warunkiem spełnienia kryteriów uczestnictwa.
8. Organizator mailowo potwierdzi Uczestnikowi fakt rejestracji, lub fakt nieprzyjęcia do udziału w Konferencji.

§ 6

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

Do obowiązków Organizatora należy:
1. Przekazanie informacji o czasie, miejscu i programie Konferencji Uczestnikom, Prelegentom oraz Partnerom;
2. Informowanie Uczestników oraz Partnerów o sprawach bieżących związanych z organizacją Konferencji.

§ 7

ZASTRZEŻENIA

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu, miejsca i programu Konferencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, od niego niezależnych, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań Organizatora wynikających z Regulaminu, a których Organizator nie mógł przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.

2. Zarówno Uczestnik, jak i Wystawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich szkód powstałych w trakcie trwania Konferencji oraz po jej zakończeniu z przyczyn leżących po jego stronie.

§ 8

DANE OSOBOWOWE

1. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Administratorem danych osobowych Uczestników jest Polski Instytut Rozwoju Rynku Michał Lebizon.

2. Dane osobowe przetwarzane będą, w zależności od zakresu udzielonej zgody:

  • w celach realizacji konferencji
  • w celach realizacji konferencji i otrzymywania zaproszeń na kolejne edycje konferencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Odbiorcą danych osobowych będą Partnerzy Biznesowi Konferencji. Informacja na temat Partnerów Biznesowych dostępna jest u Organizatora. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych administratorowi serwera, na którym zapisywane są bazy danych Administratora, oraz drukarniom na potrzeby wydruku materiałów konferencyjnych (identyfikatory, certyfikaty, itp.) za zgodą osób, których dane dotyczą. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji konferencji. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 § 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych postanowienia te nie byłyby wiążące.