Regulamin konferencji

§ 1

OBJAŚNIENIA

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) Edycji konferencji– należy przez to rozumieć zbiór konferencji realizowany w danym cyklu szkoleniowym, w zróżnicowanych lokalizacjach;

b) Konferencji– należy przez to rozumieć pojedyncze wydarzenie, odbywające się w określonym terminie i w miejscu, podczas którego Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość spotkań z dostawcami usług i ekspertami z branży związanej z zarządzaniem nieruchomościami, a także zapoznania się z ofertą Wystawców; a Wystawcom – możliwość utworzenia stoisk prezentacyjnych oraz przeprowadzenia prezentacji dotyczącej proponowanych rozwiązań i oferty dla Uczestników.
c) Organizatorze – należy przez to rozumieć Polski Instytut Rozwoju Rynku, NIP: 7842274115, REGON 301252941 z siedzibą w Warszawie 04-028, Aleja Stanów Zjednoczonych 53.
d) PIRR – należy przez to rozumieć Polski Instytut Rozwoju Rynku;
e) Uczestniku – należy przez to rozumieć albo podmiot zgłoszony do udziału w Konferencji i reprezentowany na niej przez wskazanego przedstawiciela (specjalistę, pracownika, reprezentanta),albo osobę fizyczną zgłoszoną i przyjętą do udziału w Konferencji;

f) Wystawcy/Prelegencie– należy przez to rozumieć osobę fizyczną będącą specjalistą w obszarze omawianej branży, prezentującą podczas konferencji wiedzę ekspercką, bądź przedsiębiorcę reprezentowanego przez wskazanego przedstawiciela, prezentującego podczas Konferencji ofertę produktów i usług skierowaną do Uczestników bądź merytoryczne zagadnienia.

§ 2

CEL REGULAMINU

 

 1. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie praw i obowiązków Organizatora, Wystawców i  Uczestników w związku z organizacją, oraz udziałem w Konferencji.
 2. Regulamin jest umieszczony do pobrania oraz wglądu pod adresem: www.pirr.pl/kznm/regulamin/
 3. Uczestnictwo w Konferencji wiąże się z koniecznością akceptacji postanowień Regulaminu.

 

§ 3

CEL KONFERENCJI

 

 1. Zapewnienie wszystkim Uczestnikom konferencji dostępu do aktualnej, pełnej i preferencyjnej oferty Wystawców, skorzystania z wiedzy eksperckiej oraz dostępu do aktualnej informacji związanej ze specjalistyczną wiedzą, lub usługami prezentowanymi przez Wystawców.
 2. Omówienie zagadnień prawnych oraz innych wskazanych w programie konferencji.
 3. Umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy Uczestnikami i Wystawcami reprezentującymi zbliżone branże.

 

§ 4

KRYTERIA UDZIAŁU

 

 1. Edycja konferencji dedykowana jest dla podmiotów z branży związanej z zarządzaniem nieruchomościami, w tym do:
 • zarządców nieruchomości,
 • spółdzielni mieszkaniowych,
 • towarzystw budownictwa społecznego oraz jednostek organizacyjnych gminy zarządzających nieruchomościami komunalnymi,
 • osób pełnoletnich zawodowo związanych z ww. branżą.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji Uczestników niebędących osobami fizycznymi jest przynależność Uczestnika do branży opisanej w § 4 ust. 1.

 

§ 5
REJESTARCJA i WARUNKI UDZIAŁU

 

 1. Udział w Konferencji:
 • dla Uczestników spełniających kryteria uczestnictwa jest bezpłatny;
 • dla Uczestników niespełniających kryteriów uczestnictwa udział jest płatny 1000 zł netto, pod warunkiem dostępności miejsc, o czym decyduje Organizator.
 1. Warunki udziału dla Wystawcy i Prelegenta w Konferencji reguluje odrębna umowa.
 2. Organizator umożliwia zgłoszenia udziału w konferencjach poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora adresem: https://pirr.pl/wydarzenie/kznm/
 3. Osoba zgłaszająca swój udział zobowiązuje się do podania w zgłoszeniu prawdziwych danych Uczestnika, pod rygorem odrzucenia zgłoszenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału uczestników reprezentujących jeden podmiot jeśli ilość osób reprezentujących ten podmiot przekroczy 7 osób.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji udziału w konferencji Uczestnika bez podania przyczyny.
 6. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia od Uczestnika wpisuje go na listę Uczestników, pod warunkiem spełnienia kryteriów uczestnictwa.
 7. Potwierdzenie przyjęcia rejestracji do udziału jest wysyłane automatycznie po zgłoszeniu. Potwierdzenie nie jest jednoznaczne z wpisaniem na listę Uczestników, co dotyczy osób nie spełniających wymagań z 4 pkt. 1. Osoby nie spełniające ww. warunków powinny potwierdzić swój udział kontaktując się z Organizatorem.
 8. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w Konferencji, są zobowiązani do wzięcia udziału w Konferencji, do udziału w której dokonali zgłoszenia.
 9. Uczestnicy, którzy dokonali zgłoszenia, ale nie pojawili się na Konferencji i nie odwołali swojego przybycia,   zostaną obciążeni kosztami manipulacyjnymi  w wysokości 200 zł netto.
 10. Bezkosztowa anulacja udziału w Konferencji jest możliwa poprzez wysłanie maila z informacją o odwołaniu uczestnictwa, na adres info@pirr.pl,najpóźniej w terminie 48 h przed planowanym terminem konferencji. W treści maila należy podać datę, miejsce konferencji oraz imię i nazwisko Uczestnika odwołującego swój udział.

 

§ 6

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 

Do obowiązków Organizatora należy:

 1. Przekazanie informacji o czasie, miejscu i programie Konferencji Uczestnikom, Prelegentom oraz Wystawcom.
 2. Informowanie Uczestników oraz Wystawców o sprawach bieżących związanych z organizacją Konferencji.
 3. Zapewnienie dostępu do informacji i oferty przekazywanej przez Wystawców.
 4. Zapewnienie materiałów konferencyjnych.

 

§ 7

ZASTRZEŻENIA

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu, miejsca i programu Konferencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, od niego niezależnych, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań Organizatora wynikających z Regulaminu, a których Organizator nie mógł przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.
 2. Zarówno Uczestnik, jak i Wystawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich szkód powstałych w trakcie trwania Konferencji oraz po jej zakończeniu z przyczyn leżących po jego stronie.

 

§ 8

DANE OSOBOWOWE

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Administratorem danych osobowych Uczestników jest Polski Instytut Rozwoju Rynku.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą, w zależności od zakresu udzielonej zgody:
 • w celach realizacji konferencji
 • w celach realizacji konferencji i otrzymywania zaproszeń na kolejne edycje konferencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. Odbiorcą danych osobowych będzie wyłącznie Administrator. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat.
 3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 4. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji konferencji. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

§ 9

PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE

 

 1. Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880) Organizator ma prawo na publikację wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenia, krajobraz, publiczna impreza, w postaci ogólnych zdjęć, lub/ i nagrań wideo stanowiących relację z przebiegu całości konferencji.
 2. Zdjęcia oraz nagrania mogą być dostępne na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora oraz partnerów konferencji.

 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych postanowienia te nie byłyby wiążące.